-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V prípade Vašeho zájmu o obchodnú spoluprácu nás kontaktujte na:

adamcova.vanda@seznam.cz / +420724312677

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode prevádzkovanom na stránke www.vandastore.sk

 

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri nákupe v internetovom obchode prevádzkovanom na stránke www.vandastore.sk.
  2. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  3. Predávajúcim je Vanda Store s.r.o., Žilinská 3, 811 05 Bratislava, IČO 50634534, zapísaná v obchodnom registri vedenom okresným súdom Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo 116619/B, DIČ: 2120509138 , IČ DPH: SK2120509138. Predávajúci je zároveň prevádzkovateľ internetovej stránky www.vandastore.sk.
  4. Kupujúci je osoba, ktorá riadne vyplní a odošle objednávku na stránke www.vandastore.sk. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia len pre nákup tovaru Kupujúcim – spotrebiteľom (t.j. osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Na nákup tovaru kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, sa použijú platné právne predpisy SR.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetovej stránke www.vandastore.sk v deň odoslania objednávky. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  6. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku Kupujúceho, pokiaľ  Kupujúci podstatným spôsobom porušil tieto všeobecné obchodné podmienky alebo platné právne predpisy, alebo ktorý svojím konaním poškodzuje dobré meno Predávajúceho.
 2. Spracovanie osobných údajov
  1. Všetky osobné údaje Kupujúcich, ktoré budú Predávajúcemu poskytnuté, nebudú bez súhlasu dotknutej osoby poskytnuté tretím osobám, s výnimkou zmluvného prepravcu, ktorý zabezpečuje doručenie tovaru, a budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 3. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy
  1. Podmienkou platnej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Po potvrdení príslušným tlačidlom bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie. Toto odoslanie je záväzné.
  2. Predávajúci oznámi Kupujúcemu akceptáciu objednávky telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke, e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").
  3. Okamihom, kedy Kupujúci obdrží od Predávajúceho akceptáciu objednávky, je ponuka Predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru Kupujúcemu. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, pričom samotná kúpna zmluva je uzavretá akceptáciou objednávky (telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu) zo strany Predávajúceho Kupujúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou, týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi.
  4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosti a podobne), žiadať Kupujúceho o dodatočnú autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom (napríklad písomne alebo telefonicky). V prípade, že Kupujúci túto dodatočnú autorizáciu požadovaným spôsobom nevykoná, objednávka sa považuje za neplatnú a kúpna zmluva tak stráca platnosť.
  5. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie Kupujúcim (jeho internetového pripojenia, mobilných služieb), sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho iným poskytovateľom služieb elektronických komunikácii.
  6. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
  7. Kupujúci súhlasí s tým, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty alebo bankovým prevodom je Predávajúci, pracovník výdajného miesta či prepravca poverený dodaním tovaru Kupujúcemu oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, tj. občianskym preukazom alebo cestovným pasom, a zaznamenať si číslo osobného dokladu, poprípade iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, v záujme predchádzania podvodnému konaniu pri zneužití odcudzených platobných kariet a ochrany práv pravého vlastníka platobnej karty. K zaznamenaniu osobného údaja spôsobom uvedeným v predchádzajúcej vete a k jeho uchovaniu  po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru dáva Kupujúci výslovne Predávajúcemu svoj súhlas. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Predávajúceho odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu, a ďalšie práva. V prípade pochybností o dodržovaní práv má Kupujúci právo obrátiť sa  na Predávajúceho alebo aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 4. Cena a platba
  1. Ceny tovaru uvedené na internetovej stránke www.vandastore.sk sú uvádzané ako konečné. Na účely kúpnej zmluvy sa použije vždy cena tovaru uvedená pri tovare v čase jeho objednávania Kupujúcim.
  2. K cene tovaru budú v objednávkovom formulári pripočítané náklady na dopravu tovaru Kupujúcemu, pričom výška týchto nákladov sa môže líšiť podľa konkrétnej objednávky, a to v závislosti od spôsobu zvolenej dopravy.
  3. Celková cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Táto celková cena bude uvedená v objednávke, ako aj v akceptácii.
  4. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení celkovej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci celkovú cenu, alebo jej časť, uhradí a Predávajúci nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti Predávajúci neodkladne už uhradenú čiastku celkovej ceny Kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota na vrátenie vynaložených prostriedkov je závislá od zvoleného spôsobu ich vrátenia (bankovým prevodom, poštovým prevodom), nesmie však prekročiť dobu 14 dní od okamihu, kedy táto nemožnosť vznikla.
 5. Dodacia lehota, dodanie a platobné podmienky
  1. Dodacia lehota začína plynúť pri tovare, ktorého cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. na dobierku, od dňa platného uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  2. V prípade, že Kupujúci zvolil inú variantu úhrady než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí (napr. bankovým prevodom), začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia celkovej ceny, resp. jej dohodnutej časti (zálohy) Predávajúcemu, tj. od pripísania príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
  3. Konkrétne dodacie lehoty sú uvedené pri každom výrobku na internetovej stránke www.vandastore.sk s tým, že sa započítavajú iba pracovné dni.
  4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tomto bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania objednaného tovaru. V prípade, že požadovaný tovar už nie je k dispozícii, Predávajúci môže ponúknuť výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. Pokiaľ Kupujúci so zmenou nesúhlasí alebo v prípade, ak Predávajúci nemôže ponúknuť porovnateľnú náhradu objednaného tovaru, má aj Kupujúci aj Predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy si zmluvné strany vrátia všetko, čo si pred odstúpením od zmluvy vzájomne plnili.
 6. Podmienky dodania tovaru
  1. Tovar je dodávaný zmluvným prepravcom spravidla GLS, v pracovných dňoch. Vyzdvihnúť tovar je možné po dohode aj v kamennej predajni Predávajúceho.
  2. Predávajúci účtuje v súvislosti s dodaním tovaru Kupujúcemu nižšie uvedené poplatky:
   1. zásielková služba na dobierku = 5 - €.
   2. zásielková služba - platba vopred prevodom alebo platbou v hotovosti = 3,80 - €.
   3. osobné prevzatie v predajni na adrese Žilinská 3, Bratislava = 0, - €.
  3. Pri nákupe nad 70 - € je doprava tovaru v rámci Slovenska zdarma.
  4. Spôsob platby: Tovar je možné uhradiť niektorým z nasledujúcich spôsobov:
   1. na dobierku; 
   2. platba prevodom na bankový účet Predávajúceho;
   3. platba v hotovosti na predajni
   4. platba kartou na predajni.
  5. V prípade dodania tovaru do zahraničia je tovar možné uhradiť len platbou prevodom na bankový účet Predávajúceho alebo v hotovosti na predajni. Náklady za dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky budú Predávajúcim určené jednotlivo pre konkrétny prípad, na základe požiadavky Kupujúceho a podľa možností Predávajúceho.
 7. Prevzatie zásielky
  1. Kupujúci je povinný riadne doručenú a nepoškodenú zásielku s tovarom od prepravcu riadne prevziať. Ak má však zásielka zasielaná prostredníctvom prepravcu známky zjavného poškodenia, je Kupujúci povinný prevzatie zásielky odmietnuť a vrátiť ju prepravcovi. Ak tak neurobí, nie je oprávnený namietať poškodenie tovaru pri preprave a má sa za to, že zásielka bola doručená Kupujúcemu nepoškodená.
  2. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode a na neskoršiu reklamáciu o poškodení obalu zásielky sa neprihliada.
  3. Kupujúci je povinný poškodenie tovaru pri preprave, ktoré nebolo zjavné pred otvorením zásielky, reklamovať najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru, aby tým umožnil Predávajúcemu bezodkladné uplatnenie nárokov z vadne vykonanej prepravy tovaru voči prepravcovi. Ak neoznámi Kupujúci Predávajúcemu informáciu o poškodení tovaru najneskôr do 3 dní od prevzatia zásielky, má sa za to, že tovar pri prevzatí Kupujúcim bol nepoškodený.
  4. Faktúra za tovar je priložená v označenom balíku a slúži zároveň aj ako daňový doklad.
  5. Ak si Kupujúci v objednávke zvolí odber na predajni a platbu na predajni pri prevzatí tovaru, má kúpna zmluva platnosť 5 dní, ak nie je dohodnuté inak. Po uplynutí tejto doby bude objednávka automaticky stornovaná a kúpna zmluva tak stráca platnosť.
 8. Práva Kupujúceho z vád tovaru a servis
  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal, má tento vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba takéto dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca tovaru popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe urobenej reklamy, že sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza.
  2. Pri použitom tovare Kupujúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
  3. Záručná doba je 24 mesiacov pre všetkých koncových použiváteľov. Pri nákupe na firmu (pri zadaní IČO vo fakturačných podmienkach) platí záruka 12 mesiacov ak nie je uvedené inak. Ak ide o tovar už použitý alebo repasovaný, je záručná doba 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.
  4. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky. V záručnom liste určí Predávajúci jej podmienky a rozsah tejto záruky.
  5. Nároky Kupujúceho
   1.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
   2. Ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, môže Kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo jeho súčasti (ak sa vada týka len jeho súčasti). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
   3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, alebo ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave resp. pre väčší počet vád tovar riadne užívať, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
   4. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.
   5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
  6. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil, najmä týmito spôsobmi:
   1. výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na použitie alebo návodom na obsluhu alebo ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym používaním,
   2. výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovoleného zásahu do výrobku),
   3. vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním alebo tým, že výrobok bol používaný k inému než obvyklému účelu alebo  na iný, než výrobcom stanovený účel.
  7. Ďalej sa zodpovednosť Predávajúceho v rozsahu uvedenom vyššie nevzťahuje na prípady:
   1. u výrobku predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
   2. ak má Kupujúcim uvádzaná vada charakter opotrebenia, ktoré je spôsobené obvyklým užívaním výrobku,
   3. ak to vyplýva z povahy výrobku.
  8. Zodpovednosť za vady sa ďalej z povahy veci nevzťahuje na poškodenia vzniknuté nepozornosťou Kupujúceho, živelnou pohromou alebo inými vonkajšími vplyvmi, napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, teda nie vadným plnením zo strany Predávajúceho.
  9. V prípade výskytu vady, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu:
   1. osobne v predajni Predávajúceho na adrese Žilinská 3, 811 05 Bratislava, a to po celú otváraciu dobu u osoby zodpovednej za vybavovanie reklamácií; alebo
   2. písomne na adrese VANDA STORE s.r.o., Žilinská 3, 811 05 Bratislava, s uvedením popisu vady tovaru.
  10. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy Kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  11. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
  12. Reklamáciu je možné uznať iba v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:
   1. že ešte neuplynula záručná doba na tovar; túto skutočnosť Kupujúci preukáže spravidla dokladom o kúpe, faktúrou alebo riadne a čitateľne vyplneným záručným listom s vyznačeným dátumom predaja, opatreným pečiatkou predajne a podpisom predavača. Záručný list alebo dokument preukazujúci výrobcom predĺženú záruku Kupujúci predloží vždy pri reklamácii výrobku, ktorého záruku predĺžil výrobca. V prípade zmluvnej záruky poskytovanej Predávajúcim Kupujúci predloží zmluvu o zmluvnej záruke.
   2. že tovar kúpil od Predávajúceho a za akú cenu; túto skutočnosť Kupujúci preukáže spravidla platným dokladom o kúpe s vyznačeným dátumom nákupu, preukazujúcim nákup reklamovaného tovaru u Predávajúceho;
   3. že je tovar vadný; za tým účelom Kupujúci predloží vadný výrobok v predajni alebo vadu preukáže servisnému technikovi.
   4. že reklamácia je uplatnená písomne.
  13. Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nemôže byť reklamácia Predávajúcim uznaná ako oprávnená.
  14. Predávajúci písomne informuje Kupujúceho o vybavení reklamácie a o tom, od akej lehoty si má svoj tovar vyzdvihnúť.
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
  1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj  bez udania dôvodu, do 14 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim.
  2. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď on alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme objednaný tovar, alebo ak sa
   1. tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
   2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
   3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  3. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.
  4. Na odstúpenie od zmluvy Kupujúci použije pripojený formulár, prípadne urobí iné oznámenie odoslané na adresu alebo email Predávajúceho kde písomne uvedie, že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky alebo čísla faktúry (daňového dokladu ), dátumu nákupu a čísla účtu, pre vrátenie peňazí.
  5. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy postačuje zaslať oznámenie o uplatnení tohto práva pred uplynutím stanovenej lehoty.
  6. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa, kedy bol Predávajúci o rozhodnutí Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy informovaný, všetky platby, ktoré od neho dostal, okrem nákladov na dodanie tovaru.
  7. Platba bude Predávajúcim spravidla vrátená rovnakým spôsobom, akým bola od Kupujúceho prijatá, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak. S vrátením platby môže Predávajúci počkať do tej doby, než mu bude tovar vrátený.
  8. V záujme skvalitňovania našich služieb si Vás dovoľujeme požiadať o uvedenie dôvodu odstúpenia od zmluvy. Táto informácia však nie je povinná, nemá žiadny vplyv na platnosť Vášho odstúpenia a slúži len pre skvalitnenie našich služieb! Za takúto informáciu ďakujeme.
  9. Spätné prevzatie tovaru
   1. Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď Kupujúci oznámi, že odstupuje od zmluvy, zašle Kupujúci tovar s originál dokladom o kúpe späť na adresu Vanda Store s.r.o., Žilinská 3, 811 05 Bratislava, tak, aby bol tovar doručený priamo do predajne alebo ho po dohode s Predávajúcim odovzdá osobne v kamennej predajni na tej istej adrese, nie adresovaním pre vyzdvihnutie na pošte. Lehota sa považuje za dodržanú, pokiaľ tovar zašle Kupujúci späť pred uplynutím 14 dní.
   2. Kupujúci znáša svoje priame náklady spojené s vrátením tovaru späť Predávajúcemu.
   3. Tovar Kupujúci nemôže odoslať na dobierku, ani s adresovaním pre vyzdvihnutie na pošte, v takom prípade nemusí byť Predávajúcim prevzatý, prípadne budú vzniknuté náklady uplatnené voči Kupujúcemu.
   4. Tovar vráti Kupujúci pokiaľ možno v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom, s originál dokladom o kúpe, a to tak, aby na ňom nevznikla škoda. Pri zaslaní tovaru späť Predávajúcemu odporúča Predávajúci tovar zabaliť tak, aby bol počas prepravy dostatočne chránený proti poškodeniu a znehodnoteniu.
  10. Zodpovednosť za zníženie hodnoty vráteného tovaru
   1. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, ako je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
   2. V prípade zníženia hodnoty tovaru vo väčšom rozsahu, než je uvedené v predchádzajúcej vete, je Predávajúci oprávnený uplatniť voči Kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru, najmä vtedy, ak k takému zníženiu hodnoty dôjde poškodením dodaného tovaru alebo nedodaním tovaru v jeho kompletnom stave.
   3. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si voči Kupujúcemu kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru na vrátenú kúpnu cenu, výšku tejto kompenzácie je však povinný preukázať.
  11. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
  12. Nárok na vrátanie tovaru bez udania dôvodu

   ZÁKONNÝ NÁROK NA VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU VZNIKÁ LEN VTEDY, keď spotrebiteľ zakúpil tovar prostredníctvom:

   · ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu), a · ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV PREDÁVAJÚCEHO (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

   SPOTREBITEĽ MÔŽE UPLATNIŤ PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY U PREDÁVAJÚCEHO V LISTINNEJ PODOBE ALEBO V PODOBE ZÁPISU NA INOM TRVANLIVOM NOSIČI, AK BOLA ZMLUVA UZAVRETÁ ÚSTNE, NA UPLATNENIE PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY STAČÍ AKÉKOĽVEK JEDNOZNAČNE FORMULOVANÉ VYHLÁSENIE SPOTREBITEĽA VYJADRUJÚCE JEHO VÔĽU ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY. SPOTREBITEĽ MÔŽE POUŽIŤ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, KTORÝ MU ODOVZDAL PREDÁVAJÚCI. UČINIŤ TAK MÔŽE V LEHOTE 14 DNÍ ODO DŇA PREVZATIA TOVARU.

   Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy JE PREDÁVAJÚCI POVINNÝ BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU, NAJNESKÔR DO 14 DNÍ ODO DŇA DORUČENIA OZNÁMENIA VRÁTIŤ SPOTREBITEĽOVI VŠETKY PLATBY, KTORÉ OD NEHO PRIJAL NA ZÁKLADE ZMLUVY alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu.

   UPOZORNENIE: ŽIADNY PRÁVNY PREDPIS NEPRIZNÁVA SPOTREBITEĽOVI NÁROK NA BEZDÔVODNÉ VRÁTENIE TOVARU, ZAKÚPENÉHO V TZV. KAMENNOM OBCHODE (PREVÁDZKARNI). AK PREDÁVAJÚCI TAKÚTO MOŽNOSŤ (PRÍPADNE MOŽNOSŤ VÝMENY TOVARU ZA INÝ TOVAR) SPOTREBITEĽOVI PONÚKA, ČINÍ TAK NADRÁMEC SVOJICH POVINNOSTÍ. NÁROK NA BEZDÔVODNÉ VRÁTENIE ALEBO VÝMENU TOVARU NIE JE PRÁVNE VYMÁHATEĽNÝ.

  13. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
   vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
   vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
   vrátený tovar musí byť nepoškodený
   vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
   tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra na adresu: 

   VANDA STORE s.r.o.
   Žilinská 3
   Bratislava 81105
   Slovensko

 10. Záverečné ustanovenia
  1. V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že jeho práva boli porušené, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej adresy milos.petruska@vandastore.sk v záujme mimosúdneho vyriešenia záležitosti. Kupujúci je tiež oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
  2. Predávajúci, ako prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.vandastore.sk, je v súlade s autorským zákonom a platnými právnymi predpismi oprávnený vykonávať majetkové autorské práva k tejto stránke a internetovému obchodu.
  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.vandastore.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.
  4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa primerane aplikujú aj na kúpnu zmluvu, ktorú ohľadne tovaru ponúkaného na stránke www.vandastore.sk Predávajúci a Kupujúci uzavrú prostredníctvom e-mailu. Kúpna zmluva sa v tomto prípade považuje za uzavretú momentom, kedy Kupujúci vyjadrí svoj záväzný súhlas s cenovou ponukou Predávajúceho.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Adresát:

 

Vanda Store s.r.o.

Žilinská 3

Bratislava

811 05

 

           

 

 

Identifikácia Kupujúceho:

Meno a priezvisko:

Adresa:

 

 

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol nákup nižšie špecifikovaného tovaru:

 

 

Číslo objednávky:

Dátum objednávky:

Položky objednávky:

Dátum prijatia tovaru:

Číslo účtu:

 

V................... dňa ......................

 

Základné obchodné podmienky

 

POŠTOVNÉ:

zasielková služba GLS, platba na dobierku 5,-€

zásielková služba GLS - platba vopred prevododm alebo platbou v hotovosti 3,90,-€ 

osobné prevzatie v predajni na adrese Žilinská 3, 811 05 Bratislava ZDARMA

pri nákupe nad 70,-€ je doprava tovaru v rámci Slovenska ZDARMA

pri nákupe z www.vandastore.cz- zásielková služba PPL, platba prevodom  7,-€

 

SPôSOB PLATBY:

A, na dobierku (odosielame spoločnosťou GLS)

B, platba prevodom (po pripísaní sumy na účet obratom odosielame objednávku spoločnosťou GLS)

C, platba v hotovosti (pri osobnom prevzatí)

Predaj cez internet je u nás veľmi jednoduchý. Vybraný tovar je vkladaný do "nákupného košíka", kde ľahko zistíte aký tovar a v akej výške hodláte objednať. Vami vybraný tovar - objednávka - bude odoslaná na náš mail, kde bude spracovaná. Na konci objednávkového postupu je k dispozícii "poznámka", v ktorej môžete pripojiť ďalšie dôležité informácie - napr. Ohľadom zastihnutiu na inej adrese či telefónu.

Potvrdenie objednávky: Po obdržaní Vašej objednávky (na náš e-mail) Vám bude zaslaný informačný e-mail, s obsahom Vašej objednávky. Ak zistíte, že je čokoľvek v neporiadku, napr. Že ste zvolili zle formu dopravného, ​​či množstvo tovaru, možno využiť kontaktného e-mailu a uviesť vašu požiadavku na opravu, otázka apod.

Žiadame Vás, aby ste vždy uvádzali č. Objednávky. Ak by sa vyskytol z našej strany problém (nedostupnosť, zlé info u danej položky, cena, atď.) Ihneď Vás kontaktujeme. Ak je Vaša objednávka v stave vybavovania, čakajte. Pri vyskladnení Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom, že je vaša objednávka odoslaná.

 

Prepravné:

  K cene vybraného tovaru budú pripočítané náklady za doručenie objednávky, stanovené v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy v rámci Českej a Slovenské republiky - pozri poštovné, balné neúčtujeme.
  Slovenská pošta v prípade nezastihnutia vás bude informovať formou písomnej výzvy. Vy si môžete zásielku vyzdvihnúť kedykoľvek podľa svojich časových možností a otváracie doby Slovenskej pošty.
   
  Možnosť uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou na tovar zakúpený v našom e-shope:
  stav, kedy vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ("rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
  Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
   
  Záruky na tovar : 24 mesiacov
  Možnosť vrátenia tovaru : Pri nákupe v našom e - shope rešpektujte nasledujúce :
  Ak si tovar objednáte , rešpektujte prosím , že ste objednávkou uzavreli obchod . Objednávajte u nás len v prípade , že ste naozaj rozhodnutý tovar zakúpiť a užívať . Ak si nie ste istí , máte možnosť nás kontaktovať a popýtať sa na čokoľvek, čo by Váš výber uľahčilo .
  Ak budete  tovar meniť - vždy nás , prosím , kontaktujte , aby sme sa dohovorili na postupe výmeny či vrátenia vašich peňazí . Vždy priložte sprievodný list s adresou , požiadavkou , kontaktným telefónom .
  Ak od Vás v prípade reklamácie odoberieme tovar späť s tým , že Vám budú vrátené peniaze , potom Vám z pôvodnej celkovej ceny tovaru BUDE odpočítaný expedičný poplatok - a poukázaný späť na Váš účet . Pozn .: pozri . paragraf 53 ods . 10 Občianskeho zákonníka 40/1964 sb . v znení neskorších predpisov .
   
  REKLAMÁCIA :
  Pri reklamácii postupujte nasledovne :
  Kontaktujte nás elektronicky , kde predovšetkým uvediete číslo objednávky - viď doklad , ktorý sme vám s tovarom zaslali , oznámite nám stručný popis závady , ako k nej došlo alebo ako ste ju zistili . Ak budete môcť , pripojte fotografiu reklamovaného tovaru - detail závady a my sa k tomu obratom vyjadríme a navrhneme ako postupovať . Vždy sa budeme snažiť, aby s prepravou a vybavením boli čo najmenšie náklady a aby bola v čo najkratšej dobe reklamácia vybavená . Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 20. 10. 2010 .

Darčekové poukazy a vouchery

Platnosť darčekového poukazu alebo voucheru je rok od jeho dátumu nákupu.